Visie en beleid

De rust en ruimte die de agrarische omgeving biedt sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. De bezoekjes aan de koeien, kalfjes en de dagelijkse verzorging van onze eigen dieren hebben een grote meerwaarde op hun ontwikkeling. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen zich in regelmatig contact met de natuur en natuurlijke elementen, gezonder en evenwichtiger kunnen ontwikkelen.

Onze visie en pedagogische uitgangspunt vormen de basis van ons dagelijks pedagogisch handelen. Daarbinnen verwoorden wij de meerwaarde van een kinderopvang op een boerderij met veel ruimte en een natuurlijke speel, leer en leefomgeving.  De pedagogische visie bestaat uit vier pijlers:

Emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind lekker zichzelf kan ‘zijn’. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. Wij bieden de kinderen optimale ondersteuning tijdens deze ontdekkingstocht. Hierdoor ervaart uw kind BoerenHummeltjes als een veilige omgeving waar het tot zijn recht kan komen.

Normen en waarden

Het omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan bij ons voorop. Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij hebben in het eigen maken van de normen en waarden met betrekking tot manier van omgang met mens, natuur en dieren. Maar ook de manier van praten, woordgebruik en dagelijkse handelingen en gedragingen op onze opvang. Door te kijken en te luisteren, mee te mogen doen en zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. Het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in eigen handelen worden hierdoor positief gestimuleerd.

Sociale ontwikkeling

Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. Het ontwikkelen van de sociale vaardigheden zoals samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, samenwerken en overleggen komen dan volop aan bod. Wij stimuleren de kinderen hierin door een aanbod van spelletjes, liedjes en specifiek samenspel.

Persoonlijke ontwikkeling

Wij ondersteunen de kinderen in het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis. Dit doen wij door activiteiten op en rondom de boerderij aan te bieden waar de kinderen aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan het aaien van de konijnen, de boer helpen met het voeren van de koeien, picknicken in het vers gemaaide gras of wortels telen uit onze eigen moestuin.

Veiligheid & hygiëne

Bij BoerenHummeltjes staat veiligheid en hygiëne hoor in het vaandel. Wij werken daarom ook met verschillende protocollen om de kwaliteit hoog te houden. Hierdoor voldoen wij aan de wettelijke eisen.

Per jaar formuleren we doelstellingen die wij opnemen in ons jaarplan. Dit jaarplan is onderdeel van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. De geformuleerde doelstellingen worden hierin geanalyseerd en bijgesteld.

Omdat onze opvang gevestigd is op de boerderij en hier ook nauw aan verbonden is, voeren wij niet alleen de jaarlijkse risico-inventarisatie uit gemaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne, brand, sociale veiligheid en Arbo. Maar voeren wij ook een extra risico-inventarisatie “Boerderij” uit en wordt het zoönose keurmerk jaarlijks bijgewerkt.

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor iedereen in te zien.

Openingstijden

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op!